Vzdělávací institut
pro charitní praxi® O.P.S.

Máme nový název Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s.! Správní rada schválila
tuto změnu na svém jednání dne 26. 3. 2018. Dále zřizovatel Diecézní katolická charita
v Hradci Králové potvrdil ve funkci ředitelky Ing. Mgr. Zdenku Kumstýřovou. Změny nastaly
ve složení správní a dozorčí rady a také byl aktualizovaný popis naší činnosti. 

Společnost vznikla dne 10. 2. 2014 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

Něco o nás

 1. vzdělávání pracovníků a dobrovolníků působících v oblasti sociálních služeb
 2. aplikace zahraničních zkušeností
 3. pořádání akcí s cílem zvýšení společenského statutu pečujících pracovníků v charitní praxi

Doplňkovou činnosti je publikační a osvětová činnost. 
Aktivity společnosti navazují na úspěšný mezinárodní projekt Profesionální pečovatelé, který se realizoval v období od listopadu 2010 do února 2012. Do projektu byli zapojeni pracovníci Charit z České republiky, Slovenska a Německa. Náš institut tuto spolupráci dále rozvíjí.

Plánujeme se více zaměřit na téma SPIRITUALITY V CHARITNÍ PRAXI a také DOBROVOLNICTVÍ. Oblast ETIKY CHARITNÍ PRAXE zůstává naší prioritou především přes program DEKACERT = ETICKÝ PROGRAM CHARITY NA ZÁKLADĚ DESATERA

Naši zahraniční spolupracovníci: 
Prof. Dr. theol Elisabeth Jünemann, Katholische Hochschule Nordheim Vestfalen, Paderborn – spolupracujeme na etickém programu pro církevní organizace DekaCert. 

Jsme výhradním partnerem autorky modelu DekaCert prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann v ČR.


Prof. Dr. Dr. Heinrich Pompey, Univerzita Freiburg, CMTF Univerzita Palackého Olomouc – spolupracujeme na vzdělávání v oblasti duchovních potřeb klientů sociálních služeb, komunikace a křesťanského managementu kvality.
 

Prof. Monika Krohwinkel – na vzdělávání individuálního plánování péče podle modelu AEDL a také nového přepracovaného modelu ABEDL. Spolupracujeme s certifikovanou lektorkou Susanne Rieckmann, která dlouhodobě spolupracuje s prof. Monikou Krohwinkel. 

Diecézní charita Würzburg - společné mezinárodní semináře pro charitní management 

Arcidiecézní charita Košice - podpora při zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe a modelu AEDL 

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PRO CHARITNÍ MANAŽERY KAŽDÉ 2 ROKY V RETZBACHU. Pod záštitou prof. Heinricha Pompeye. 

 

PODPORA PŘI ZAVEDENÍ ETICKÉHO PROGRAMU DEKACERT V ORGANIZACI

Nabízíme:  

 • Akreditovaný seminář pro management organizace i pro pracovníky - Etický program DEKACERT®, v rozsahu 14 hodin, číslo akreditace 2016/0978-PC/SP
 • Konzultace před zahájením procesu v organizaci
 • Konzultace s vedoucími služeb a vedením organizace během implementace
 • Podporu při tvorbě výsledného dokumentu organizace
 • Konzultace během vyhodnocování dokumentu organizace a jeho aktualizace 

Připravujeme:

 • Akreditaci dalších seminářů k modelu DekaCert pro manažery

PODPORA PŘI ZAVEDENÍ MODELU PLÁNOVÁNÍ PÉČE PODLE AEDL V ORGANIZACI

Nabízíme:  

 • Akreditovaný seminář pro sociální pracovníky a pečovatelé  - Individuální plánování se seniory podle AEDL, v rozsahu 16 hodin, číslo akreditace 2015/0128-PC/SP. Každý účastník obdrží publikaci Tipy, jak vhodně formulovat zdroje, problémy, cíle a opatření podle 13 AEDL.
 • Konzultace před zahájením procesu v organizaci
 • Konzultace s vedoucími služeb a vklíčovými pracovníky během procesu vzdělávání a odzkoušení v praxi
 • Návazný seminář IP podle AEDL - vedení dokumentace a její využití pro sebehodnocení služby, v rozsahu 8 hodin, číslo akreditace MPSV č. 2015/0127-PC/SP. 

Zatím jsme vydali:

 • Tipy, jak vhodně formulovat zdroje, problémy, cíle a opatření podle 13 AEDLpraktická pomůcka pro klíčové pracovníky. Autorkou publikace je Susanne Rieckmann, certifikovaná lektorka prof. Moniky Krohwinkel. 

Další zajímavé odborné texty jsou k dispozici v  záložce "ke stažení".  

 • Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová (ředitelka)
 • Ing. Ester Danihelková (předsedkyně správní rady)
 • Ing. Štěpánka Dvořáková (členka správní rady)
 • RNDr. Jiří Stejskal (člen správní rady)
 • Ing. Olga Horáková (předsedkyně dozorčí rady)
 • Šárka Pleskotová (členka dozorčí rady)
 • ThLic. Michal Umlauf (člen dozorčí rady)

Naše zaměření

zahraniční spolupráce a sdílení dobré praxe
90%
vzdělávání neziskových organizací
85%
akreditované semináře
70%
publikační činnost
50%

Náš tým

Náš tým tvoří odborníci, kteří dlouhodobě působí v Charitě, Diakonii, Maltézské pomoci

a to jak v přímé práci s lidmi v nouzi, tak i v oblasti křesťanského managementu a vzdělávání. 

Co děláme

naše činnost v rámci institutu se soustředí na model AEDL a model Dekacert®, které bychom Vám rádi níže představiliModel Dekacert®

Model Dekacert® je nástrojem etického řízení managementu církevní organizace. Model Dekacert® opírá etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot vybraných podle Desatera.

Model Dekacert® je nástrojem etického řízení managementu církevní organizace. Model Dekacert® opírá etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot vybraných podle Desatera. Jedná se o hodnoty:

 1. Identita
 2. Integrita
 3. Svatý čas
 4. Generační solidarita
 5. Tělesný a duchovní život
 6. Spolehlivá dohoda
 7. Vlastnictví
 8. Komunikace
 9. Sociální společenství
 10. Intimní společenství

Autorka modelu - Prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann

Prof. Dr. Theol. Elisabeth JünemannProf. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann Profesorka teologické antropologie a teologické etiky na studijním oboru Sociální vědy Katolické vysoké školy Severní Porýní – Vestfálsko, pracoviště Paderborn. Od roku 2006 vedoucí vědeckého institutu „DekaCert® – etická certifikace podle Dekalogu“, který pracuje na rozvoji a implementaci organizačně – etických kritérií pro hodnotovou orientaci organizací.

Desatero jako základní inspirace 
v církevních pomáhajících organizacích

Autorka: Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann , Katholische Hochschule NRW, Paderborn

Odkud vzít představy o tom, co je pro uživatele služby dobré a co je správné, představy, podle nichž se nakonec v církevních pomáhajících organizacích orientujeme? A odkud vzít spolehlivá kritéria a podložené odpovědi? V Evropě je morální vědomí stále ovlivněno křesťanstvím a Biblí, například starozákonním Desaterem. Desatero ukazuje deset sociálních hodnot a nabádá k jejich ochraně skrze odpovídající struktury a odpovídající chování.

1. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne

Hodnota IDENTITA

1

Identita znamená schopnost se rozhodnout a stanovit hranici mezi tím, co člověku přináleží, a co ne. Identita musí být verifikována, musí se stát předmětem komunikace a identifikace. Každá církevní pomáhající organizace má svoji křesťanskou identitu.

2. přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

Hodnota INTEGRITA

2

Integrita je sebeurčením s ověřenými hodnotami, kterým se zavážeme. Integritu jako souhlas s identitou je pak třeba hledat a chránit ji, i když se podmínky mění.

3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil

Hodnota SVATÝ ČAS

3

Musí existovat jisté časové prostory, které nepodléhají funkčnímu diktátu. Pracovní klid, společenství a (při společné oslavě křesťanské neděle) identita. To vše musí být umožněno.

4. přikázání: Cti otce svého i matku svou

Hodnota GENERAČNÍ SOLIDARITA

4

Generace disponují vlastními šancemi, které je třeba naplnit, a vlastními riziky, které je třeba rozpoznat, a odpovídajícím způsobem s nimi pracovat. A to v solidární vzájemné pomoci, přesahující hranice jednotlivých generací.

5. přikázání: Nezabiješ

Hodnota TELĚSNÝ A DUCHOVNÍ ŽIVOT

5

Církev a její zařízení se starají o celkový život člověka, o jeho život tělesný, psychicky a duchovní.

6. přikázání: Nesesmilníš

Hodnota SPOLEHLIVÉ DOHODY

6

Křesťanská sociální organizace musí i při dohodách a uzavírání partnerství respektovat a chránit slabšího partnera.

7. přikázání: Nepokradeš

Hodnota VLASTNICTVÍ

7

Spravedlnost v souvislosti s majetkem spočívá ve spravedlivém rozdělení majetku a ve spravedlnosti ve smyslu podílení se na užitku z majetku a spravedlnosti šancí.

8. přikázání: Nevydáš křivé svědectví

Hodnota KOMUNIKACE

8

Komunikace je důležitou výzvou a to na úrovni strukturální a habituální, horizontální, vertikální, formální a neformální, dle situace. A může to dobře fungovat, i když formy komunikace jsou rozličné.

9. přikázání: Nepožádáš manželky bližního svého

Hodnota INTIMNÍ SPOLEČENSTVÍ

Křesťanská sociální organizace má vědět, že její pracovníci v zařízeních žijí v rodinných a společenských vztazích. Ty je třeba respektovat, protože patří k člověku, a poskytnout jim podporu. Středobodem je v této oblasti vždy rodina.

10. přikázání: Aniž požádáš statku jeho

Hodnota SOCIÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ

9

Církevní organizace má mít na paměti, že středem zájmu sociální služby je člověk. To je také jádrem sociální nauky církve. Člověk není prostředkem, je středem, protože je hybatelem, středobodem a cílem vší spravedlnosti Teprve z personálního principu odvozujeme ony tři klasické sociální principy (solidarita, subsidiarita a obecné blaho), podle nichž se utváří sociální okolí člověka, aby člověku prospívaly a byly spravedlivé.

 

Miniatury vyhotovil pro model DekaCert® prof. Dieter Ziegenfeuter a jsou chráněné autorským právem.

 

Chcete se dovědět více?

Pokud Vás etický program pro církevní pomáhající organizace prof. Elisabeth Jünemann DekaCert® zaujal, nabízíme Vám konzultace a pravidelnou podporu v procesu implementace přímo ve Vaší organizaci. S modelem již začalo pracovat několik Charit Královéhradecké diecéze s podporou našeho institutu. Pokud se chcete dovědět více kontaktujte nás.

Doporučená literatura v ČR je český překlad publikace Ujištění od autorky modelu prof. Elizabeth Jünemann a Petera Leuwera.

Na našem webu jsou ke stažení dva dokumenty, a to diplomová práce DekaCert jako nástroj managementu kvality, kterou zpracovala Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová. Ve sborníku kolektivu autorů Hodnotový management charity je kromě jiného i příspěvek prof. Elizabeth Jünemann, ve kterém představila model DekaCert® účastníkům mezinárodního semináře v Retzbachu v roce 2011.

Pro management církevních organizaci v Česku je model Dekacert® nástrojem, který podpoří naplňování jejich křesťanského poslání a podpoří formaci jejich pracovníků.

Model Dekacert® se v rámci organizace implementuje formou týmových diskuzí k jednotlivým oblastem modelu během jednoho až dvou let. Pracovníci společně definují kritéria pro naplňování daných hodnot v jejich každodenní praxi. Kritéria jsou pak zavedené do systému managementu kvality organizace a pravidelně se vyhodnocují.

Nabízíme vedení týmových diskuzí formou akreditovaného semináře Etický program Dekacert®, celkem 4 setkání x 3,5 hodiny přímo ve vašem zařízení.

Každoročně organizujeme seminář pro management přímo s autorkou modelu prof. Dr. Elisabeth Jünemann.

V případě zájmu nás kontaktujte

HojnaOd října 2014 do června 2015 v naší Farní charitě Dvůr Králové nad Labem proběhnul pod laskavým vedením Ing. Mgr. Zdenky Kumstýřové cyklus školení v hodnotovém systému DekaCert®. Celkem se uskutečnilo sedm setkání. Naši pracovníci byli rozděleni do týmů podle druhu služeb. Celý proces nám všem přinesl nejen nová poznání, ale i sjednocení našeho hodnotového systému.

Výstupem setkávání bylo vytvoření vnitřních směrnic tohoto charakteru pro každou službu zvlášť. Zároveň byly nové směrnice zahrnuty do systému řízení a kontroly kvality sociálních služeb v naší organizaci. Nyní se učíme s novými pravidly pracovat. Očekáváme, že se prohloubí zejména náš respektující přístup vůči klientům i kolegům.

 

Mgr. Kateřina Hojná
ředitelka Farní charity Dvůr nad Labem


 

Připravujeme projekt pro rozšíření modelu Dekacert® v dalších diecézích. Aktuální informace o projektu budeme zveřejňovat průběžně. Na všech aktivitách se aktivně podílí i autorka modelu Prof. Dr. Elisabeth Jünemann.Model AEDL

Nejkomplexnejší struktura 13 oblastí potřeb pro plánování a hodnocení péče o seniory. Autorka prof. Monika Krohwinkel. Nejpoužívanější model individuálního plánování péče v Německu."

Model AEDL vychází z práce s biografii člověka a vnímání všech 4 dimenzí jeho potřeb (biologické, psychologické, sociální a duchovní). Pro tým pracovníků je tento model nástrojem, jak vedle zajištění základních životních potřeb - jídla a pití, péče o vlastní osobu, péče o domácnost, péče o zdraví, oblékání, apod. věnují pozornost a svoji podporu dobré komunikaci, spánku a odpočinku seniora, jeho aktivitám a koníčkům, bezpečnému prostředí i jeho sociálním vazbám a duchovním potřebám. Prof. Monika Krohwinkelová rozdělila základní životní potřeby do 13 oblastí AEDL, se kterými pracuje celý tým při plánování, realizaci a hodnocení poskytovaných služeb seniorům.

Zkratka AEDL znamená Aktivity a existencionální životní zkušenosti a jde o strukturální model potřeb člověka. V roce 2007 prof. Monika Krohwinkel publikovala přepracovaný model pod zkratkou ABEDL – Aktivity, sociální vztahy a existencionální životní zkušenosti.

13 oblastí strukturálního modelu AEDL 

 • AEDL© 1 Komunikovat 
 • AEDL© 2 Pohybovat se
 • AEDL© 3 Udržovat vitální životní funkce 
 • AEDL© 4 Pečovat o sebe 
 • AEDL© 5 Oblékat se 
 • AEDL© 6 Vylučování 
 • AEDL© 7 Jídlo a pití 
 • AEDL© 8 Odpočívat, spát, relaxovat 
 • AEDL© 9 Činnosti a aktivity 
 • AEDL© 10 Prožívat vlastní sexualitu 
 • AEDL© 11 Starat se o bezpečné a podpůrné prostředí
 • AEDL© 12 Zajišťovat a utvářet si sociální kontakty a vztahy 
 • AEDL© 13 Existencionální potřeby 


Ukázka z publikace Tipy, jak vhodně formulovat problémy, cíle a opatření podle modelu AEDL, kterou obdrží každý účastník školení (zde ke stažení

Přínos modelu pro naši praxi: 

 1. jedná se o vhodný nástroj pro klíčové pracovníky 
 2. usnadňuje proces individuálního plánování 
 3. model podporuje rozvoj vztahu s klientem 
 4. model je komplexní a srozumitelný 
 5. součástí modelu jsou oblasti, které nemá dobrá služba opomíjet 

Prof. Monika Krohwinkel  

 • narodila se v roce 1941 v Hamburku 
 • vystudovaná porodní asistentka a pečovatelka se studii v SRN a VB
 • 1984 - 1988 studium pečovatelství a vychovatelství v Manchestru 
 • Práce jako porodní asistentka a zdravotní sestra v SRN a v zahraničí 
 • Učitelka pečovatelské praxe, pečovatelské pedagogiky, vědy o pečovatelství na školách s příslušným zaměřením a v kurzech dalšího vzdělávání 
 • Zástupkyně ředitele na vysoké škole „Agnes - Karll Krankenpflegehochschule des DBfK“ 
 • 1988 - 1991 převzetí výzkumného projektu „Der ganzheitliche Pflegeprozess am Beispiel von Apoplexiekranken“ („celostní pečovatelský proces na příkladu nemocných apoplexií)
 • 1988 Budování pečovatelského institutu „Agnes - Karll Instituts für Pflegeforschung“,  ve funkci vedoucí institutu a výzkumu 
 • 1993 Zakládající profesorka pečovatelských věd  (Pflegewissenschaftfen) 
 • Poradenství pro profesionální pečovatelskou praxi a bádání na toto téma v národních a mezinárodních organizacích 
 • Od roku 1993 členka interdisciplinární etické komise  v Německých profesních pečovatelském svazu (DBfK) a Německém spolku na podporu  vědy a výzkumu o pečovatelství (Deutscher Verein zur Förderung von Pflegewissenschaft und Pflegeforschung) 
 • Profesorka vědy o pečovatelství na Katedře pečovatelských a zdravotnických věd na Evangelické vysoké odborné škole v Darmstadtu (Evangelische Fachhochschule in Darmstadt),  - od roku 2017 emeritní profesorka, přednáší ale na soukromé Univerzitě Witten-Herdecke. 
 • V roce 1993 zveřejňuje Monika Krohwinkel svých 13 oblastí AEDL

Podnět k rozvinutí rámcového modelu podpůrných procesů péče zaměřených na schopnosti  dal první státem podporovaný německý na pečovatelství zaměřený vědecký výzkumný projekt. Dále aktivity podpořil tedy nový německý zákon o nemocenské péči z roku 1985, který podporoval plánovanou, systematickou a komplexní procesuální stacionární péči a s ní spojené vzdělávací požadavky a cíle.

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Seminář INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SE SENIORY PODLE AEDL v rozsahu 16 hodin. Akreditace MPSV č. 2015/0128-PC/SP.

Seminář INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PODLE AEDL – VEDENÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VYUŽITÍ JAKO ZDROJE PRO SEBEHODNOCENÍ SLUŽBY v rozsahu 8 hodin. Akreditace MPSV č. 2015/0127-PC/SP. 

Strukturální model prof. Moniky Krohwinkelové AEDL pro individuální plánování péče o seniory představuje 13 oblastí životních potřeb člověka. Základem je práce s biografii člověka a celostní přístup k člověku. Účastníci semináře se naučí vytvořit individuální plán klienta podle konkrétních kasuistik a to definováním zdrojů klienta, jeho problémů, definováním cílů a opatření, pro jednotlivé oblasti AEDL. Účastnici se seznámí s metodami komunikace a zjišťování potřeb u nekomunikujícího klienta včetně praktického nácviku tvorby IP pro všech 13 oblastí AEDL pro klienta s vyšším stupněm Alzheimerovy nemoci. Seminář je v závěru zaměřený na vyhodnocení cílů služby hotového IP v návaznosti na poslání a cíle dané služby tj. propojení standardu č. 5, standardu č. 15 a standardu č. 1. 
Vzdělávání se realizuje během jednoho roku a probíhá ve vašem zařízení. Cena je stanovena podle počtu účastníků. Každý účastník obdrží publikaci S. Rieckmann – Tipy, jak vhodně formulovat problémy, zdroje, cíle a opatření podle AEDL. 

V případě zájmu nás kontaktujte

Martin BednářS pečovatelským plánem aktivity a zkušenosti života AEDL (AKTIVITÄTEN UND ERFAHRUNGEN DES LEBENS), později AEDL prof. M. KROHWINKEL jsem se setkal poprvé téměř před deseti lety v Německu v Domově pro seniory Maria Rast v Herfordu. Bylo zřejmé, že se jedná o mimořádně komplexní a propracovaný systém individuálního plánování sociální služby. Postupem času jsem byl svědkem ověření jeho fungování v českých podmínkách a později též empirického výzkumu, který prokázal výjimečnost tohoto nástroje a jeho mimořádnou efektivitu ve srovnání se systémy a postupy používanými u nás.

Každý, kdo se individuálním plánování zabývá, ví, jak je užitečné mít pomůcku, strukturu a systém, který by pomáhal na nic podstatného nezapomenout a naplánovat průběh služby přesně dle potřeb a možností klienta. Pečovatelský plán paní profesorky Krohwinkel je výborný právě v tom, že nezapomíná na žádnou podstatnou oblast lidského bytí, je do detailu propracovaný a přitom je velmi praktický. Nevím o tom, že by u nás existoval lepší systém individuální práce se seniory.

Martin Bednář, Ph.D.
ředitel CARITAS – VOŠs Olomouc
lektor a inspektor kvality sociálních služeb


 

Partnerská firma GODO-Systems GmbH

Výhradním autorizovaným poskytovatelem systému dokumentace ve formě formulářů i softwaru Podpůrné procesní péče podle prof. Moniky Krohwinkel je firma GODO – Systems GmbH. 

Semináře

Dovolujeme si Vás pozvat na naše semináře. Přihlašte se s předstihem, aby se na Vás dostalo místo.
Pokud Vás zaujala naše nabídka Individuální plánování podle AEDL přímo u vás v zařízení, nebo Zavedení modelu Dekacert® přímo u vás v organizaci, kontaktujte nás emailem.

Mezinárodní seminář pro Charitní management v Retzbachu

Po dvou letech se opět koná mezinárodní seminář v německém Retzbachu (diecéze Würzburg). Hlavním hostem bude opat Notker Wolf

Detaily Přihlásit se

Soubory ke stažení

Zde máte možnost zdarma si stáhnout dokumenty, které slouží k prohloubení znalosti problematiky modelu DEKACERT®.

Název souboru Autor Vloženo Velikost Stáhnout
Přínos systému DekaCert pro charitativní práci Mgr. Kateřina Hojná 09.03.2019 1.33 MB stáhnout
Modlitba k sv. Anežce Mons. Jan Bosco Graubner 18.11.2018 11.96 kB stáhnout
Sv. Anežka - inspirace pro dnešní Charitu Mons. Jan Bosco Graubner 18.11.2018 475.54 kB stáhnout
BŮH JE LÁSKA - tématický výběr textů z první encykliky Benedikta XVI. Kardinál Cordes 11.11.2018 687.98 kB stáhnout
MILOSRDENSTVÍ - pojem ukazující směr křesťanské diakonii Prof. Dr. Heinrich Pompey 11.11.2018 592.96 kB stáhnout
DekaCert® jako nástroj managementu kvality Ing. Mgr. Kumstýřová Zdenka 24.09.2017 822.32 kB stáhnout
Impulsy z oblasti Písma a nauky církve Prof. Dr. Heinrich Pompey, Univerzita Palackého v Olomouci 09.07.2017 947.17 kB stáhnout
Pastorace jako prostředek osobnostního rozvoje pracovníků charit Ing. Bc. Dvořáková Štěpánka 09.07.2017 2.99 MB stáhnout
Sborník Hodnotový management charity Kolektiv autorů 09.07.2017 1.81 MB stáhnout
Etika v péči o seniory Martina Mirrus 09.07.2017 148.85 kB stáhnout
Komentář z praxe Mgr. Václav Hrček, OCH Hradec Králové a Mgr. Kateřina Hojná 09.07.2017 923.61 kB stáhnout
Organizovaná láska k bližnímu, Jak se realizuje sociální aktivita v církvi? Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann, Univerzita Palackého v Olomouci 09.07.2017 3.35 MB stáhnout
Koncept spirituálních potřeb jako výzva pro integrální antropologii charitní praxe Dr. theol., Lic. Theol. Jakub Doležel, Univerzita Palackého v Olomouci 09.07.2017 997.09 kB stáhnout
Objevování šancí. Křesťanské pomáhání jako záruka humánní pomáhající praxe. Impulzy biblické a dobrovolnické. Prof. Dr. Heinrich Pompey, Univerzita Palackého v Olomouci 09.07.2017 947.17 kB stáhnout
Výzvy z oblasti managementu v praktické službě na úrovni farní charity a charitních zařízení. Niko Roth, emeritní předseda Finančního a personálního sektoru Německého svazu Charity, Freiburg 09.07.2017 374.57 kB stáhnout
Jak Caritas křesťansky a sociálně spoluutváří společnost (a jak přitom zaujímá také politické pozice) Prof. Dr.soc. Dr. theol. Elmar Nass , Vysoká škola pro aplikované vědy Wilhelma Löhe, Fürth 09.07.2017 652.52 kB stáhnout

Výroční zprávy Vzdělávacího institutu pro charitní praxi o.p.s.

Název souboru Vloženo Velikost Stáhnout
Výroční zpráva 2016 11.07.2017 418.24 kB stáhnout
Výroční zpráva 2015 09.07.2017 436.87 kB stáhnout
Výroční zpráva 2014 09.07.2017 421.18 kB stáhnout

Fotografie

Fotografie z akcí, zasedání, konferencí a seminářů.

Co o nás klienti říkají

 

 

Zprávy institutu

Přečtěte si zprávy ze seminářů, úryvky z činnosti institutu a další informace

POZDRAV OTCE OPATA NOTKERA

Charita má důležitý úkol v naší společnosti. „Chudé budete mít vedle sebe vždycky“ (Mt 26,11, Mk 14,7, J 12,8), řekl Ježíš.

číst dál

Tisková zpráva - Oslava sv. Anežky České

Historicky první celonárodní oslava sv. Anežky České 13.11.2018 jako patronky Charity se vydařila

číst dál

DEN ČESKÉ CHARITY - SVATOANEŽSKÉ SYMPOSIUM V OLOMOUCI

Tisková zpráva ze dne 26.10.2018: Blíží se svátek sv. Anežky České a pracovníci Charit budou slavit. Sv. Anežka je národní patronkou Charity ČR již od devadesátých let, jak se shodla loni Rada CHČR. A to byl důvod k uspořádání celonárodní akce.

číst dál

Nabídky seminářů Spiritualita a Charita v roce 2019

Informace k semináři Spiritualita a Charita v následujícím roce.

číst dál

Historicky první oslava sv. Anežky České jako patronky Charity

V úterý 13.11.2018 se koná první Svatoanežské symposium Charita a spiritualita v Olomouci konkrétně v Arcibiskupskem sále. Účastníci se mohou těšit na zajímavé příspěvky...

číst dál

Prof. Pompey získal v ČR čestný doktorát

S prof. Heinrichem Pompeyem spolupracujeme již od roku 2010 na přípravě mezinárodních seminářů pro charitní management v německém Retzbachu.

číst dál

Etický program DEKACERT®

Odkud vzít představy o tom, co je pro uživatele služby dobré a co je správné, představy, podle nichž se nakonec v církevních pomáhajících organizacích orientujeme? A odkud vzít spolehlivá kritéria a podložené odpovědi? V Evropě je morální vědomí stále ovlivněno křesťanstvím a Biblí, například starozákonním Desaterem.

číst dál

SPIRITUALITA s Dr. Doleželem

Zveme Vás na náš nový seminář v Pardubicích. Přečtěte si více o tom, co Vás čeká!

číst dál

RETZBACH 2017

V květnu 2017 se konal další mezinárodní seminář pro charitní manažery, kterého se zúčastnilo 28 zástupců z ČR, Slovenska a Německa. Několik fotografií z akce si můžete prohlídnout v sekci GALERIE.

číst dál

Kontaktujte nás

Rádi s Vámi probereme dotazy, vytvoříme nabídku a poskytneme informace.

Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s.

Masarykovo náměstí 48
535 01 Přelouč

( Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, ředitelka tel. +420 731 402 371 )

Diecézní katolická charita Hradec Králové
Zřizovatelem společnosti je Diecézní katolická charita Hradec Králové